Regulamin

I. Definicje

 1. Skarbiec Kwiecien Academy – właściciel Serwisu, Kwiecien.Academy LLC 1013. Centre RD. Suite 403-A Wilmington, DE 19805
 2. Serwis- internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z przeglądania, materiałów za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Adres internetowy Serwisu to https://skarbiec.kwiecien.academy/
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 
 4. Autor – podmiot sprzedający swoje Materiały za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu.
 5. Materiały – E booki, karty pracy, Pdf, materiały audiowizualne, lapbooki.
 6. Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych, będących dodatkiem do Produktu. 
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci dostępu do materiałów. 
 8. Produkt Bezpłatny- Nieodpłatne materiały udostępniane na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 
 9. Płatności subskrypcyjne – cykliczna płatność, dokonywana w formie comiesięcznego abonamentu. 
 10. Pakiet abonamentowy – pakiet materiałów wyszczególnionych w dziale pakiety abonamentowe, w tym również pakiet materiałów realizowanych na żywo. 
 11. Dzień pobierania opłaty – dzień, w którym realizowana jest miesięczna płatność wynikająca z wysokości kwoty wybranego pakietu abonamentowego. 
 12. Opłata abonamentowa – wysokość opłaty wynikająca z wybranego przez użytkownika pakietu abonamentowego 

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail (dodatkowe przepisy regulujące ten temat znajdują się w części zatytułowanej „Wymagania techniczne i sprzętowe”). 
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. 
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.Skarbiec Kwiecien Academy zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 
 6. Skarbiec Kwiecien Academy zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie Skarbiec Kwiecien Academy, podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę firmy  Kwiecien.Academy LLC 1013. Centre RD. Suite 403-A Wilmington, DE 19805

III. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci dostępu do serwisu.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Skarbiec Kwiecien Academy należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. 
 3. Korzystanie z produktów zamieszczonych w serwisie jest również możliwe poprzez udzielenie zgody na comiesięczne obciążenie wskazanej karty płatniczej użytkownika serwisu albo poprzez inne opłacenie abonamentu, w wysokościach określonych w dziale „pakiety abonamentowe”.
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową lub umożliwienie pobrania całego Produktu, lub jego części, drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera. 
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. 
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Skarbiec Kwiecien Academy.

IV. Opłaty

 1. Użytkownik może korzystać z produktów zamieszczonych w serwisie, po uprzedniej wpłacie ustalonej ceny. 
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich.
 3. Korzystanie z serwisu jest również możliwe za pomocą płatności subskrypcyjnych.
 4. Wybierając możliwość płatności subskrypcyjnych, użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanej karty płatniczej, należącej do użytkownika, kwotą w wysokości wskazanej w wybranym przez użytkownika pakiecie abonamentowym. 
 5. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na odrębnym formularzu, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty 
 6. Zawartość danego pakietu abonamentowego zawiera odrębny wykaz zawarty w niniejszym regulaminie. 
 7. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem wybranego pakietu abonamentowego. W związku z tym, okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia w kolejnym miesiącu („Dzień pobierania opłaty”). 
 8. Pierwszym dniem pobierania opłaty jest dzień, w którym klient wybrał dany pakiet abonamentowy oraz zobowiązał się do ponoszenia cyklicznej opłaty. 
 9. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania na wskazanej karcie płatniczej, ustalonej w pakiecie abonamentowym, kwoty. 
 10. W przypadku braku zapłaty, wynikającej z braku odpowiednich środków na wskazanym rachunku bankowym, Użytkownik otrzyma maila z informacją o nieudanej próbie pobrania środków. Po trzech nieudanych próbach pobrania środków, dostęp abonamentowy zostanie anulowany. 
 11. Skarbiec Kwiecien Academy może w dowolnym momencie podnieść wysokość opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie informowany o wszelkich podwyżkach opłaty miesięcznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, w sposób wskazany w punkcie 4, w dziale „składanie i realizacja zamówień”. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej wysokości Opłaty miesięcznej, może wypowiedzieć umowę. 
 12. Wypowiedzenie umowy ma skutek na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa. 

V. Pakiety abonamentowe

 1. Korzystanie z pakietów abonamentowych jest płatne.
 2. Płatności za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy są regulowane w formie Płatności subskrypcyjne
 3. Pakietem abonamentowym jest Abonament miesięczny Skarbiec, Abonament roczny Skarbiec, Miesięczny dostęp do Newslettera; Goniec Królowej, Miesięczny dostęp do Grupy WhatsApp; Królowa w kontakcie, Miesięczny dostęp do pakietu Królowa Edukacji

4. Abonament miesięczny Skarbiec zawiera:

 • Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 20,00 zł /m-c
 • Cena jednej pracy już od 0,03 zł za pracę
 • Materiały dostępne tylko dla subskrybentów
 • Wszystkie materiały PDF dostępne w sklepie w jednej subskrypcji!
 • Natychmiastowy dostęp po zakupie

5. Abonament Roczny Skarbiec zawiera:

 • Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 150 zł /m-c
 • Cena jednej pracy już od 0,01 zł za pracę
 • Dostęp do strony 24/7
 • Wszystko to, co w abonamencie miesięcznym
 • Wszystkie materiały PDF dostępne w sklepie w jednej subskrypcji!
 • Natychmiastowy dostęp po zakupie

6. Miesięczny dostęp do Newsletter; Goniec Królowej

 • Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 25,00 zł /m-c
 • Po zakupie pakietu nie musisz się logować do sklepu lub na stronę, aby pobrać pliki. W NIEDZIELĘ o 9.00 dostaniesz maila z materiałami na następny tydzień.
 • Przypomnienie o ważnych rocznicach oraz wydarzeniach
 • Pliki w formacie PDF do pobrania
 • Dostęp do skarbca

7. Miesięczny dostęp do Grupy WhatsApp; Królowa w kontakcie

 • Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 30,00 zł /m-c
 • Materiał na Twoim telefonie. Po zakupie pakietu nie musisz się logować do sklepu lub na stronę, aby pobrać pliki.
 • Możliwość porozmawiania ze mną w korespondencji prywatnej, za pośrednictwem komunikatorowa WhatsApp.
 • Masz realny wpływ na dalszy rozwój strony Kwiecien Academy
 • Dodanie do grupy do 72H po zakupie

8. Miesięczny dostęp do pakietu Królowa Edukacji

 • Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 40,00 zł /m-c
 • Dostęp do abonamentu miesięcznego; Skarbiec
 • Dostęp do abonamentu miesięcznego; Goniec Królowej
 • Dostęp do abonamentu miesięcznego; Królowa w Kontakcie

VI. Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę zawartą z Skarbiec Kwiecien Academy. Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne począwszy od kolejnego Dnia pobierania opłaty. Skarbiec Kwiecien Academy potwierdzi Państwu fakt wypowiedzenia umowy.
 2. Skarbiec Kwiecien Academy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym czasie i z dowolnego powodu na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (o ile wypowiedzenie nie wynika z mocy prawa lub o ile nie ma uzasadnionej podstawy do skrócenia okresu wypowiedzenia).
 3. Skarbiec Kwiecien Academy ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, w następujących przypadkach: – naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących warunków oraz nienaprawienie takiego naruszenia w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji od Skarbiec Kwiecien Academy (lub szybciej, w uzasadnionych przypadkach); – uzasadnione podejrzenia Skarbiec Kwiecien Academy że popełniają Państwo lub popełnili Działanie zabronione, poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do zaprzestania naruszeń; – konieczność wynikająca z przepisów prawa.

VII. Zasady korzystania z zakupionych produktów:

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Trwałe oznakowanie to napis w górnym rogu odtwarzanego filmu w postaci napisu: Licencja: „Imię Nazwisko” zalogowanego klienta. 
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. 
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, Skarbiec Kwiecien Academy może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

VIII. Wymagania techniczne i sprzętowe

 1. 1. Preferowana przeglądarka internetowa, z którą są kompatybilne Materiały dostępne wewnątrz Serwisu to FireFox wersja nr 12 lub nowsza. Aktualna wersja dostępna jest na stronie: http://www.mozilla.org/pl/firefox/new/ 2. Systemy operacyjne, z którymi są kompatybilne zarówno przeglądarka FireFox jak i Serwis to Windows (wersja XP lub nowsza) oraz OS X (wersja 10.5.8 lub nowsza).

IX. Reklamacje i zwroty:

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail; bok@kwiecien.academy
 2. Skarbiec Kwiecien Academy rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Skarbiec Kwiecien Academy poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika. 
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on we wskazanej przez Skarbiec Kwiecien Academy przeglądarce internetowej, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie Skarbiec Kwiecien Academy lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do Skarbiec Kwiecien Academy z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy Https://skarbiec.kwiecien.academy/(po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu.
 4. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić Skarbiec Kwiecien Academy o zamiarze reklamacji Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia. 
 5. Skarbiec Kwiecien Academy blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych). 
 6. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci reklamacji, MentalWay poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zgłoszenia. 
 7. Skarbiec Kwiecien Academy dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji 
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Skarbiec Kwiecien Academy, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy. 
 9. Skarbiec Kwiecien Academy deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych
 10. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączona na podstawie art 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30)

XII. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. Skarbiec.Kwiecien.Academy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem. 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Skarbiec Kwiecien Academy nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 
 2. Skarbiec Kwiecien Academy nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 
 3. Skarbiec Kwiecien Academy nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Skarbiec Kwiecien Academy zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względu bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Skarbiec Kwiecien Academy
 5. Skarbiec Kwiecien Academy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia produktów w terminie.